NAME

PANEL

ROW

NAME

PANEL

ROW

 

 

Teshima, Michio

1

15

Yamashiro, Lei S

1

7

Teshima, Robert T

4

14

Yamashita, Kazuo R

3

21

Tezuka, Theodore T

2

20

Yamashita, Setsuro

4

21

Toda, Robert L

1

11

Yamauchi, Chiyoaki J

1

26

Togo, Shiro

5

23

Yamaura, Gordon G

1

8

Tokunaga, Clifford T

1

22

Yano, Albert H

4

5

Tokusato, Hidetoshi

1

29

Yasuda, Fred S

2

22

Tokushima, Harry H

5

4

Yasuda, Joe R

4

16

Tokushima, Patrick M

5

9

Yasuhira, Arata

5

16

Tokuyama, Minoru

2

22

Yasui, Hideo

5

21

Toma, Tsugiyasu

2

19

Yasui, Yoji 0

4

18

Toma, Yasukichi J

5

13

Yeto, Mitsuru T

4

7

Tomikawa, Calvin T

5

17

Yogi, Matsuichi

4

7

Tomita, Hiroichi

3

15

Yonamine, Hideo F

4

27

Tomita, Isami

1

8

Yonekura, Satoshi

4

14

Tomita, Nobuaki

3

16

Yonemura, Hitoshi

1

19

Tonai, Taro

1

21

Yonemura, Yonezo

4

1

Tori, John A

5

12

Yoshida, Kenjiro

3

5

Tosaka, Minoru

1

3

Yoshida, Minoru

5

15

Toyama, Richard K

1

17

Yoshida, Yoshiharu E

1

4

Tovama, Shinsuke

5

6

Yoshigai, Mitsuichi

3

25

Toyota, Shichizo

1

6

Yoshihara, Makoto

2

29

Tsukamoto, Daniel Y

1

20

Yoshihara, Toraichi

2

8

Tsukano, Ichiro

1

29

Yoshimura, Jacob Y

2

12

Tsumaki, Kenichi

4

28

Yoshimura, Minoru

2

19

Tsunematsu, Bertram A

1

3

Yoshimura, Saburo

3

8

Tsuno, lsao J

1

16

Yoshinaga, Akira

3

18

Tsutsui, Kazumi

5

3

Yoshioka, Isami

4

7

Uchima, Yasuji M

3

29

Yoshioka, Shigeo

4

24

Uejo, James K

1

7

Yoshizaki, Tatsuo

2

25

Uemoto, Kazumi

3

20

Yunoki, Shiyoji

3

26

Urabe, Howard M

4

26

 

Uyeda, Moriichi

3

27

 

Uyeno, Theodore T

2

22

 

Wada, Daniel M

4

5

 

Wakita, Masuo

4

26

 

Wasada, Kenneth Y

3

6

 

Wasano, Shigeo

4

5

 

Watanabe, Hiroshi

4

4

 

Watanabe, Kiyotoshi

4

22

 

Watanabe, Theodore H

5

10

 

Wheatlev, James D

1

17

 

White, Floyd E Jr

3

29

 

Yagi, Steve S Jr

2

6

 

Yamada, Hideo

5

27

 

Yamada, Raymond T

2

16

 

Yamaguchi, George

3

25

 

Yamaguchi, Robert M

3

27

 

Yamaji, Iwao B

1

2

 

Yamamizu, Torao

3

14

 

Yamamoto, Fred M

3

2

 

Yamamoto, George I

2

11

 

Yamamoto, John H

2

26

 

Yamamoto, John T

4

11

 

Yamamoto, Masaru

1

28

 

Yamamoto, Takeo

2

17

 

Yamanaga, Thomas I

5

1

 

Yamaoka, Tsutomu

3

22

 

Yamasaki, Harry S

1

18

 

Yamashiro, Gordon K

3

17