NAME

PANEL

ROW

NAME

PANEL

ROW

NAME

PANEL

ROW

 

 

 

Abe, Chester K

5

18

Fujino, Yasuo

4

15

Hayakawa, Harry M

1

14

Ajitomi, Matsuei

4

26

Fujino, Yoshimi

2

13

Hayama, Makoto

5

15

Ajitomi, Tokio

2

21

Fujioka, Teruo T

3

23

Hayami, Stanley K

3

19

Akimoto, John

4

28

Fujioka, Teruo

4

7

Hayashi, Donald S

2

2

Akimoto, Victor

3

24

Fujioka, Wendell S

4

15

Hayashi, Joe J

5

28

Akiyama, Hideo

1

16

Fujita, Sadami

2

13

Hayashi, Robert N

1

16

Akiyma, Zentaro G

2

19

Fujitani, Ross K

3

23

Hayashi, Tadao

4

20

Amabe, Eugene T

3

2

Fujiwara, Peter K

4

7

Hayashi, Torao

4

20

Amakawa, Nobuo

3

23

Fujiyama, Takeo

1

12

Hayashida, Henry Y

2

29

Anderson, Daniel J

3

8

Fujiyama, Takeo

3

5

Hayashida, Hideyuki

2

8

Anzai, James H

4

23

Fukagawa, Masami

1

8

Hempstead, Robert L

3

25

Anyama, Yoshiharu N

1

11

Fukeda, Akira W

3

20

Hidaka, Eiji

4

23

Arakaki, Hideo W

3

4

Fukuba, Shigeo F

5

15

Higa, Charles S

5

16

Arakawa, Harold J

5

8

Fukuhara, Herbert M

1

20

Higa, Eddie K

5

28

Arakawa, James Y

5

1

Fukui, Edwin Y

4

20

Higa, Katsumori P

4

19

Araki, Masashi

4

16

Fukumoto, Roy S

3

9

Higa, Masao

3

14

Arikawa, Frank N

5

9

Fukumura, lchiji

5

15

Higa, Takemitsu

1

4

Arita, Hiroaki

1

16

Fukunaga, Chester T

3

17

Higa, Toshio

3

20

Asada, Tatsumi

4

16

Fukuoka, Arthur M

2

24

Higa, Wilson E

4

28

Asahina, Shiro

5

7

Fukushima, Katsumi

2

9

Higa, Yeiko

2

23

Asai, Ralph Y

5

23

Fukuyama, Kaoru

2

17

Higashi, Bert K

2

6

Asakawa, Jack

1

19

Funai, Stanley K

5

22

Higashi, Harold T

4

14

Asato, Shotaro H

3

14

Furukawa, Satoshi

1

21

Higashi, James T

3

16

Asaumi, Kenneth I

3

6

Furukawa, Tatsumi

3

11

Higuchi, Masami H

1

21

Ashikawa, Shigeo

4

16

Furukawa, Tsuyoshi

1

9

Hikichi, Harry N

4

11

Betsui, Daniel 0

2

18

Furukido, Kenneth K

1

24

Hirahara, Tomosu

3

25

Boodry, James

5

5

Furushiro, Henry T

2

29

Hiraki, Mitsuo

2

27

Burt, Howard V

3

27

Furuuchi, Mitsuo

1

7

Hiramatsu, Kazuo L

4

1

Byrne, Joseph L

5

20

Futumata, George M

2

5

Hiramoto, Hiroyuki

1

12

Chibana, Henry M

2

7

Fuyumuro, Shigeto E

1

20

Hirano, Fredrick M

2

29

Chinen, Glichi

1

1

Gagnon, Roland J

4

25

Hirano, Robert R

4

10

Chinen, Jenhatsu

5

13

Ganeko, Seikichi

3

16

Hiraoka, Genichi W

3

6

Chinen, Onso

3

21

Goda, Hiroshi

2

2

Hiraoka, Satoru

4

24

Choriki, Danny K

5

2

Goshikoma, Ralph M

2

1

Hirata, Gerome M

1

10

Conner, Cloudy G

2

10

Goto, Yoshito

3

26

Hiratani, Himeo

5

6

Crone, Walter M

5

11

Goya, Kazuo

3

9

Hirayama, Yasuo

5

4

Doi, Haruo

5

8

Goya, Yeiko

2

7

Hirayama, Yutaka

3

19

Eaton, Kenneth E

2

17

Gushiken, George

2

6

Hisano, Masao

5

27

Ebata, Tetsuo T

4

6

Hachiya, Frank T

4

5

Hisaoka, Gary T

3

7

Eji, William K

1

6

Hada, Victor K

5

26

Hiyama, Yeiichi

5

25

Eki, George

1

19

Hadano, Hatsuji

3

9

Honda, Richard M

1

27

Endo, Hiroo H

1

4

Haita, Eiichi F

3

28

Horinouchi, James J

2

8

Endo, Masaharu

3

1

Haji, Tom S

5

26

Horiuchi, Paul F

3

15

Endo, RobertT

4

13

Hamada, Tetsuo

2

8

Hoshino, Robert S

1

29

Enomoto, Kaname

4

27

Hamamoto, Katsuyoshi

4

22

Hosoda, Earl

4

8

Enomoto, Kiyozo

5

7

Hamamoto, Seiichi

2

4

Hosoda, Max M Jr

1

27

Ensminger, Ralph B

2

19

Hamanaka, Fred Y

2

1

Hotta, Kihachiro J

1

2

Ethridge, Harold C

3

3

Hana, Clifford H

2

23

Hozaki, Toshio

5

25

Farnum, Charles 0 Jr

4

17

Hanaumi, Richard S

1

9

Hunt, Leon I

5

21

Fritzmeier, Fred H

3

10

Hanida, Tamotsu

2

21

Ichiki, Stanley T

3

16

Fuji, Abe M

2

14

Hara, Ben K

2

25

Ichimura, Kenichi

1

22

Fujii, Masao

1

17

Harada, Charles K

1

2

Ide, Edward Y

2

27

Fujii, Richard T

4

29

Harano, John Y

3

28

Igarashi, Shigeo

4

17

Fujii, Yutaka

3

12

Hasegawa, Kiyoshi

3

19

Iguchi, Kiyoshi

5

2

Fujikawa, Jitsuro

2

28

Hasemoto, Mikio

2

21

Iha, Masao

1

21

Fujikawa, Masaki

1

6

Hashimoto, Dennis M

5

18

Ihara, Kazuo

5

16

Fujiki, Hideo

1

13

Hashimoto, John T

2

12

Iida, George U

5

8

Fujimoto, Toshiaki

1

26

Hashizume, Hisao

2

10

lida, Martin M

2

11

Fujinaka, Noboru

5

9

Hatanaka, Masao

2

6

Ikeda, George T

1

11

Fujino, Russell T

4

17

Hattori, Kunio

5

15

Ikeda, George

2

27